Izkoristi do 15% popusta na spletni nakup z dostavo po celi Sloveniji.

Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri »Njamito madeži«

(v nadaljevanju ta Pravila)

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre z nazivom »Njamito madeži« (v nadaljevanju Igra) je INACHI d.o.o., matična številka: 8362106000, s sedežem na naslovu Miklošičeva cesta 16, 1000 Ljubljana, davčna številka: 93889356, e-mail: info@njamito.com (v nadaljevanju Organizator). 

2. NAMEN

Namen Igre je promocija izdelkov Njamito na Njamito Instagram in Facebook strani  https://www.instagram.com/njamito_/, https://www.facebook.com/njamito.njamito (v nadaljevanju Instagram in Facebook stran Njamito).

3. PRAVICA DO SODELOVANJA

Udeleženci Igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo vse pogoje Igre in se strinjajo s temi Pravili. Ena oseba lahko sodeluje v Igri samo enkrat, na Instagram ali na Facebook kanalu (ne na obeh kanalih).

V Igri ne smejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Inachi d.o.o., ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi Igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec Igre. Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v Igri.

Za sodelovanje v Igri mora vsak posameznik:

  1. na svoj odprti (udeleženec nima vklopljene funkcije “Private account”) Instagram ali Facebook profil objaviti objavo ali story, ki prikazuje poljubno stvar (oblačilo, modni dodatek …) umazano z Njamito madežem in označiti (tag-ati) Instagram (@njamito_) oz. Facebook (@njamito) profil Njamito; in
  2. slediti Instagram strani Njamito.

V Igri lahko sodelujejo le osebe z lastnim profilom (ne smejo sodelovati s profilom druge osebe npr. sorodnika, otroka…), sicer bodo izločene iz nagradne igre.

4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo potekala v obliki storyja na Instagram in Facebook strani Njamito v časovnem obdobju od petka, dne 5. 7. 2024, do sobote, dne 31. 8. 2024, do 23:59 ure. Nagrajenci bodo objavljeni najkasneje v ponedeljek, dne 2. 9. 2024.

5. PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

S sodelovanjem v Igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi Pravili in pogoji sodelovanja, da jih sprejemajo in podajajo soglasje za sodelovanje v Igri, za objavo imena in priimka na Instagram in Facebook spletni strani Njamito, ter za obdelavo osebnih podatkov za namen Igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

6. NAGRADNI SKLAD

V nagradnem skladu toliko Njamito paketov, kot je udeležencev. Vsak Njamito paket vsebuje 4 Njamito flaške z okusi borovničev štrudl, jabolčna pita, jagodna granola in špinačna bovla.

Vsak udeleženec, ki bo na svoji Instagram zgodbi objavil Njamito madež, bo prejel 1 nagrado, tj. 1 Njamito paket.

Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki izpolnjujejo pogoje navedene v 3. členu zgoraj (Pravica do sodelovanja) in so soglašali s Pravili. 

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. 

7. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42 EUR oz. v kolikor skupni znesek prejetih nagrad, ki jih nagrajenec prejme od organizatorja presega 84 EUR v enem letu. V tem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali tudi vašo davčno številko. Če nam je ne boste sporočili, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati nagrajenec sam.

8. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA

Nagrajenci bodo najkasneje teden dni po zaključku Igre prek privatnega sporočila na Instagramu ali Facebooku prek našega profila Njamito obveščeni o nagradi, ki jo prejmejo.

Nagrajenec mora potrditi pripravljenost za prevzem nagrade v roku treh dni po prejemu obvestila o nagradni igri. Če nagrajenec ne izpolnjuje pogojev opredeljenih v teh Pravilih ali ne upošteva tridnevnega roka, Organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti in lahko določi drugega nagrajenca. V svojem zasebnem sporočilu mora nagrajenec navesti naslednje kontaktne podatke: svoje ime in priimek, naslov bivanja in telefonsko številko. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih, nepopolnih ali napačnih kontaktnih podatkov. 

9. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec bo nagrado prejel v roku do 45 dni po obvestilu o uspešnem sodelovanju v nagradni igri po pošti na naslov, ki ga je navedel Organizatorju v sporočilu Instagram ali Facebook strani Njamito.

10. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo nagrade v denarni protivrednosti, prenos nagrade na tretjo osebo s strani Organizatorja  ali druga menjava nagrade ni mogoča.

11. PREKINITEV IGRE ALI SPREMEMBA SPLOŠNIH DOLOČIL

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine ali spremeni splošne pogoje Igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Organizator lahko spremeni ali odpove Igro tudi v primeru bistveno spremenjenih okoliščin ali višje sile. V tem primeru Organizator ne odgovarja za nastalo škodo.

O vseh spremembah bo Organizator na primeren način obvesti sodelujoče v Igri.

12. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s temi Pravili, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v Igri.

13. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v Igri udeleženec soglaša, da lahko Organizator oz. njegovi pogodbeni obdelovalci osebne podatke udeležencev (ime, priimek, ime / naziv Instagram oz. Facebook profila) uporablja izključno za namene izvedbe Igre (vključno z morebitno objavo nagrajencev za namen podelitve nagrade). Omenjeni osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve posameznika (točka a) člena 6 GDPR. Nagrajenec Igre Organizatorju dodatno dovoljuje posredovanje svoje davčne številke, naslova in telefonske številke za namene akontacije dohodnine in izvršitve povezanih zakonskih obveznosti (le če obstaja takšna obveznost, kot je to opisano v 7. členu zgoraj) ter za namene dostave nagrade. Pravno podlago za obdelavo omenjenih osebnih podatkov nagrajencev predstavlja privolitev posameznika (točka a) člena 6 (1) GDPR in izpolnitev zakonskih obveznosti, povezanih z akontacijo dohodnine po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) (točka (c) člena 6 (1) GDPR).

Po zaključku nagradne igre oziroma najkasneje do razdelitve nagrad oz. najkasneje do izpolnitve vseh obveznosti Igre bodo vsi osebni podatki udeležencev izbrisani. 

Več o tem si lahko preberete v Politiki zasebnosti podjetja Inachi d.o.o., za vsa vprašanja pa nam lahko pišete na info@njamito.com.

Ker je Igra izvedena preko Facebook in Instagram kanala, je tudi Facebook oz. Instagram upravljalec osebnih podatkov, kot to določajo njihovi splošni pogoji oz. pravila zasebnosti. 

14. DRUGE DOLOČBE

Organizator izjavlja, da Igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Instagrama ali Facebook. Če ni v teh Pravilih določeno drugače, vsak udeleženec krije sam vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v Igri (vključno s stroški za dostop do interneta ipd.); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator. Ta Pravila so objavljena na spletni strani njamito.com/nagradna-igra-njamito-madezi, kjer bodo dostopna v celotnem obdobju trajanja Igre, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje Organizator. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Pritožbo lahko udeleženec pošlje na sedež Organizatorja v roku 8 dni od obvestila o uspešnem sodelovanju v nagradni igri.

Stran njamito.com ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je Organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja.

V primerih, ki jih ta Pravila ne urejajo, veljajo – v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja – pravila veljavne slovenske zakonodaje.V Ljubljani, 5. 7. 2024

INACHI, d.o.o.

Sveže novičke

Za vse, ki želijo bit na tekočem in pa tiste, ki samo nočejo zamudit naslednje akcije.

AST

Strinjam se, da se email uporabi za pošiljanje Njamito novičk, več tukaj.

Hvala!